Expertises

Interim

Management

 

Koch Interim Management heeft ervaring op het gebied van tijdelijke lijnmanagement-functies; in het bedrijfsleven en binnen de (rijks)overheid. Zowel binnen het primair proces als binnen de ICT-organisatie; op het niveau van afdelingsmanager en op directieniveau. Vaak gaat de tijdelijke invulling van die functie gepaard met een specifieke veranderopdracht: opzet en inrichting van een nieuw organisatie-onderdeel, verbetering van de proces-inrichting of ontwikkeling en in beheername van een nieuwe ICT-oplossing.

 

Programma Management

 

Programma management onderscheidt zich van projectmanagement doordat de eindproducten op voorhand vaak niet zo scherp gedefinieerd kunnen worden. De beoogde eindproducten kunnen, in afstemming met de opdrachtgevers zoals een stuurgroep, gedurende het programma wijzigen. Een programma kan bovendien bestaan uit meerdere projecten en activiteiten. Koch Interim Management heeft enkele programma's geleid binnen de (rijks)overheid, waarbij zowel verschillende departementen als uitvoeringsorganisaties betrokken waren.

Verander

Management

 

Het initiƫren en doorvoeren van een verandertraject binnen een organisatie gebeurt bij voorkeur vanuit de lijn. Het hoogste management moet in woord en daad de beoogde verandering uit-dragen. Het lijnmanagement moet overtuigd zijn van het belang, de noodzaak en vaak ook de urgentie van de verandering. Het betrekken van medewerkers vanuit alle geledingen is al vanaf, of zelfs voorafgaand aan, de start van het verandertraject cruciaal. Koch Interim Management heeft verschillende verander-trajecten begeleid door het lijnmanagement in positie te brengen.

Data

Management

 

De omgang met data vereist, naast een professionele inrichting van de interne organisatie, ook een bewuste benadering van de externe omgeving van de organisatie. Beide perspectieven vormen de pijlers van het Integraal Strategisch Data Manage-ment (ISDM) model, dat eind 2016 is ontwikkeld door Koch Interim Management. Een gedragen visie op datamana-gement vormt daarbij het startpunt, dat de richting en kaders aangeeft voor het handelen; zowel intern als extern. Het model is overi-gens geen doel op zich, maar een middel om een organi-satie inzicht te geven in zijn eigen volwassenheid op dit gebied.